Indikační seznam lázeňské péče pro dospělé

NEMOCI ONKOLOGICKÉ
- Zhoubné nádory do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby

NEMOCI NERVOVÉ
- Polyneuropatie s paretickými projevy
- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem
- Nervosvalová onemocnění
- Syringomyelie s paretickými projevy
- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze
- Parkinsonova nemoc

NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
- Revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis
- Ankylozující spondylitis - Bechtěrevova nemoc
- Ostatní séronegativní spondartritis včetně psoriatické artritídy
- Mimokloubní revmatismus a difúzní onemocnění pojiva
- Osteoporóza s komplikacemi
- Bolestivé syndromy svalů, šlachových pochev,burz,úponů svalů
- Artrózy kyčelních, kolenních a jiných kloubů
- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady- tzv.TEP
- Stavy po úrazech pohybového aparátu a po ortopedických operacích ,včetně stavů po operacích meziobratlových plotének
- Stavy po amputacích dolní končetiny, u pacientů, vybavených protézou

NEMOCI KOŽNÍ
- Atopický ekzém
- Psoriáza /lupénka/
- Chronické dermatózy
- Stavy po popáleninách a rekonstrukčních operacích

GYNEKOLOGICKÉ NEMOCI
- Sterilita /i sekundární/ a infertilita
- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky
- Stavy po gynekologických operacích a stavy po operacích v oblasti malé pánve


Podrobný indikační seznam platný od 6. 1. 2015 ke stažení zde.
Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost:

a) infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro
lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná
jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,

b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,

c) klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad
120 mm Hg diastolického tlaku,

d) stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů
po odeznění nemoci,

e) opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném
vyjádření hematologa a transfuziologa,

f) kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se
indikační skupiny IX a XXIX - anorexie,

g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány
nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a
dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně
rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není
kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního
léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové,

h) nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného
vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro
indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,

i) aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace
nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské
léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není
kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX,
XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou
léčebně rehabilitační péči,

j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která
bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou
součástí pooperační péče,

k) závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se
lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato
lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,

l) inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI,
XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit
provádění léčebných procedur, nebo

m) těhotenství.

Nevíte, kam pokračovat dál?