Indikační seznam lázeňské péče pro děti a dorost

NEMOCI ONKOLOGICKÉ
- Zhoubné nádory do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby

NEMOCI NERVOVÉ
- Syndrom periferního motorického neuronu
- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění
- Dětská mozková obrna
- Jiné hybné poruchy centrálního původu: po zánětech mozku a míchy,po cévních příhodách mozkových,po úrazech mozku,po operacích nádorů centrální nervové soustavy
- Kořenové syndromy vertebrogenního původu

NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
- Juvenilní chronická artritis a jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře
- Vrozené či získané ortopedické vady
- Stavy po úrazech a ortopedických operacích do 36 měsíců po úrazu nebo operaci
- Skoliózy vyžadující korzet od Ib dle Cobba
- Osteochondrózy, Morbus Perthes
- Morbus Scheuermann
- Bolesti páteře – vertebrogenní algický syndrom

NEMOCI KOŽNÍ
- Chronické ekzémy včetně atopického
- Psoriáza /lupénka/
- Stavy po popáleninách a rekonstrukčních operacích

GYNEKOLOGICKÉ NEMOCI
- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel
- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické léčby
- Stavy po operacích v malé pánvi,po appendektomii a jiných po břišních operacích do 3 měsíců od operace
- Primární a sekundární amenorrhea,oligomenorrhea a dysmennorhea, nepravidelnosti menstruačního cykluPodrobný indikační seznam platný od 6. 1. 2015 ke stažení zde.Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost:

a)
infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro
lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná
jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,

b)
všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,

c)
klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad
120 mm Hg diastolického tlaku,


d)
stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů
po odeznění nemoci,

e)
opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném
vyjádření hematologa a transfuziologa,

f)
kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se
indikační skupiny IX a XXIX - anorexie,

g)
zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány
nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a
dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně
rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není
kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního
léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové,

h)
nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného
vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro
indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,

i)
aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace
nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské
léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není
kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX,
XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou
léčebně rehabilitační péči,

j)
závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která
bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou
součástí pooperační péče,


k)
závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se
lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato
lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,

l)
inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI,
XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit
provádění léčebných procedur, nebo


m)
těhotenství.

Nevíte, kam pokračovat dál?